Privacy verklaring

1. Inleiding

1.1. Algemeen

Fietsersbond vzw (hierna “wij” of “onze” of  “ons”) begrijpt dat uw privacy belangrijk voor u is en dat u zich zorgen maakt over hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt. Wij respecteren en waarderen de privacy van iedereen die de Fietsersbond smartphone applicatie gebruikt. Op het moment dat u gebruik maakt van onze applicatie zullen wij alleen persoonsgegevens verzamelen en gebruiken op een manier die hier wordt beschreven en op een manier die in overeenstemming is met onze verplichtingen en rechten volgens de toepasselijke privacywetgeving.

Deze privacy-verklaring is van toepassing wanneer wij optreden als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van onze app, met andere woorden, wanneer wij het doel en de middelen voor de verwerking van die persoonsgegevens bepalen.

Transparantie bij het verwerken van persoonsgegevens is een cruciaal onderdeel van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, EU-verordening 2016/679 in het Engels bekend als de General Data Protection Regulation de “GDPR”). Het uitgangspunt van deze privacy-verklaring is dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving worden verwerkt. Ook wordt rekening gehouden met beginselen zoals behoorlijke en zorgvuldige verwerking. Lees deze privacy-verklaring zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt.

1.2. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden in de AVG gedefinieerd als “alle informatie betreffende een identificeerbare persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd”. Persoonsgegevens zijn, in eenvoudigere bewoordingen, alle informatie over u die het mogelijk maakt u te identificeren. Persoonsgegevens hebben betrekking op voor de hand liggende informatie, zoals uw naam en contactgegevens, maar ook op minder voor de hand liggende informatie, zoals identificatienummers, elektronische locatiegegevens en andere online-identificatie factoren.

2. Contactgegevens

De applicatie wordt aangeboden in België en beheerd door Fietsersbond vzw. Wij zijn geregistreerd in België onder registratienummer 0455.348.880 en onze maatschappelijke zetel is gevestigd op Oude Graanmarkt 63 – 1000 Brussel.

U kunt contact met ons opnemen:

(a) per post, naar Oude Graanmarkt 63 – 1000 Brussel;

(b) via info@fietsersbond.be ;

(c) telefonisch, op 02 502 68 51.

3. Welke persoonsgegevens worden er verwerkt en hoe worden deze gegevens gebruikt?

3.1. Welke persoonsgegevens worden er verwerkt en voor welke doeleinden?

In deze paragraaf zullen wij de volgende onderwerpen uiteenzetten:

(a) de algemene categorieën van persoonsgegevens die we kunnen verwerken;

(b) in het geval van persoonsgegevens die wij niet rechtstreeks van u hebben verkregen, de bron en specifieke categorieën van die gegevens;

(c) de doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens mogen verwerken; en

(d) de rechtsgrondslagen van de verwerking.

Wij kunnen elk van uw persoonsgegevens die in deze privacy-verklaring worden geïdentificeerd verwerken wanneer dat nodig is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, hetzij in gerechtelijke procedures of in een administratieve of buitengerechtelijke procedure. De wettelijke basis voor deze verwerking is onze legitieme belangen, namelijk de bescherming en uitoefening van onze wettelijke rechten, uw wettelijke rechten en de wettelijke rechten van anderen.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer dat nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

3.1.1. Gebruiksgegevens

Wij kunnen gegevens over uw gebruik van onze applicatie verwerken (“gebruiksgegevens”). De gebruiksgegevens voor onze app kunnen bestaan uit uw IP-adres, besturingssysteem, verwijzingsbron, duur van uw sessie, weergaven en navigatiepaden, alsmede informatie over de timing, frequentie en het patroon van uw gebruik van de service.

De bron van de gebruiksgegevens is ons analytisch volgsysteem. Deze gebruiksgegevens kunnen worden verwerkt voor het analyseren van het gebruik van de applicatie. De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming, zodat de applicatie technisch goed functioneert.

3.1.2. Accountgegevens

Wij kunnen uw accountgegevens verwerken (“accountgegevens”). De accountgegevens voor onze website en de applicatie bestaan uit uw voornaam, achternaam en persoonlijke e-mailadres. Deze gegevens verschaft u ons door het aanmaken van een account op de applicatie.

De accountgegevens kunnen worden verwerkt om onze applicatie te beheren, de veiligheid van onze applicatie te waarborgen, back-ups van onze databases te onderhouden en met u te communiceren. De wettelijke basis voor deze verwerking is de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons (gebruiksvoorwaarden).

3.1.3. Profielgegevens

Wij kunnen uw informatie die is opgenomen in uw persoonlijke profiel op onze website verwerken (“profielgegevens”). De profielgegevens kunnen bestaan uit uw voornaam, achternaam, uw persoonlijke e-mailadres, de geografische locaties van de meldingen die u hebt verstuurd, de meldingscategorieën en eventuele foto’s bij meldingen. De profielgegevens kunnen worden verwerkt om het gebruik van onze applicatie mogelijk te maken en te controleren. De wettelijke basis voor deze verwerking is de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons (gebruiksvoorwaarden). Door een foto te verzenden bij een melding geeft u de Fietsersbond en onze verwerkers een onvoorwaardelijke, niet-exclusieve, volledig overdraagbare, royalty-vrije, eeuwigdurende, wereldwijde licentie om uw gebruikersinhoud te gebruiken, op te slaan, te archiveren, te publiceren, te verzenden, aan te passen, te bewerken, te reproduceren, te distribueren, er afgeleide werken van te maken, weer te geven, uit te voeren en in sublicentie te geven met het oog op het gebruik en de promotie van de app.

3.1.4. Publicatiegegevens

De meldingen die u doet met de applicatie zullen getoond worden op de kaartweergave van de applicatie aan andere gebruikers, met de locatie van de melding, de meldingscategorie, de straatnaam, eventueel huisnummer en de gemeente. Ze kunnen ook gepubliceerd worden door de Fietsersbond op zijn websites of andere dragers of door onze partners en verwerkers. Uw voornaam en naam worden niet gepubliceerd.

De publicatiegegevens kunnen worden verwerkt door onze of door ons aangestelde verwerkers om deze publicatie mogelijk te maken en om onze website en applicatie te beheren. De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming of onze legitieme belangen, namelijk het juiste beheer van onze website en onze vereniging.

3.1.6. Communicatiegegevens (alsmede direct marketinggegevens)

Wij kunnen informatie die u ons verstrekt om u te abonneren op onze e-mailberichten en/of nieuwsbrieven verwerken (“communicatiegegevens”). De communicatiegegevens kunnen worden verwerkt om u de relevante kennisgevingen, nieuwsbrieven of relevante notificaties via de applicatie toe te sturen. Daarnaast kunt u e-mailberichten van de Fietsersbond ontvangen die relevant voor het gebruik van de app, en – mits u daarin heeft toegestemd – berichten die betrekking hebben op fietsen, fietsgebruik, alsmede initiatieven, acties en campagnes van de Fietsersbond in Vlaanderen en Brussel en advertenties. De rechtsgrond voor deze verwerking is toestemming.

3.1.7. Correspondentiegegevens

Wij kunnen informatie die is vervat in of betrekking heeft op een communicatie die u ons stuurt verwerken. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken om met u contact op te nemen met betrekking tot uw account (“correspondentiegegevens”). De correspondentiegegevens kunnen de inhoud van de communicatie en de metagegevens die met de communicatie verband houden omvatten. De correspondentiegegevens kunnen worden verwerkt ten behoeve van de communicatie met u en het bijhouden van gegevens. De wettelijke basis voor deze verwerking is onze legitieme belangen, namelijk het goede beheer van onze applicatie en onze zakelijke en communicatie met gebruikers.

Indien u hiervoor toestemming hebt gegeven mag Fietsersbond u algemene direct e-mailberichten sturen, ook als ze geen direct verband houden met het gebruik en de functionaliteiten van de applicatie. U kan te allen tijde uw toestemming hiervoor intrekken of (her)activeren. De rechtsgrond voor deze verwerking is toestemming.

3.2. Verwerkers

Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van ons. Wij kunnen een contract afsluiten met derde partijen om bepaalde producten en/of diensten te leveren. Met andere woorden: wij doen een beroep op verwerkers, omdat dit noodzakelijk is voor de dienstvoering. In dit geval zullen wij met de verwerker een schriftelijke overeenkomst aangaan waarbij de veiligheid van uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd door de verwerker. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van ons.

Wij doen (mogelijk) een beroep op de volgende categorieën van verwerkers:

• Mediapartners voor het verstrekken van verkeersinformatie voor fietsers. Zij kunnen uw meldingen raadplegen, alsook uw voornaam, naam, de foto die u (optioneel) heeft toegevoegd en de locatie waarop u een melding hebt gedaan. Zij zullen uw voornaam en voornaam vertrouwelijk behandelen en niet extern communiceren of publiceren.
• Overheden en wegbeheerders voor het opvolgen van fietsmeldingen op hun grondgebied en de weginfrastructuur in hun bevoegdheid. Zij kunnen uw meldingen raadplegen, alsook uw voornaam, naam, de foto die u (optioneel) heeft toegevoegd en de locatie waarop u een melding hebt gedaan. Zij zullen uw voornaam en voornaam vertrouwelijk behandelen en niet extern communiceren.

• Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor marketingdoeleinden;

• Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor ICT –technische ondersteuning , opslag en hostingdoeleinden;
• Bedrijven die instaan voor routeplanning en het verbeteren van weginfrastructuur ten behoeve van actieve weggebruikers.

• Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor administratieve doeleinden (bijv. CRM-systeem, mailverwerking);

Meldingen kunnen als open data worden aangeboden, zonder vermelding van uw voornaam en naam.

4. Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden

Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens in de toekomst kunnen worden verstrekt aan derden die niet vermeld staan in deze privacy-verklaring. In dat geval zullen wij deze privacy-verklaring als dusdanig aanpassen en u conform hoofdstuk 8 op de hoogte houden van de wijzigingen. De rechtsgrond van deze verwerking is de toestemming.

Wij kunnen uw persoonsgegevens openbaar maken wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

5. Internationale doorgifte (buiten EER) van uw persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen opslaan of overdragen binnen de Europese Economische Ruimte (de “EER”) of de Verenigde Staten. De EER bestaat uit alle EU-lidstaten plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Dit betekent dat uw persoonsgegevens volledig beschermd zullen zijn onder de AVG of volgens gelijkwaardige wettelijke normen.

6. Bewaren en verwijderen van uw persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens als volgt:

Vanaf de datum waarop u als laatst heeft ingelogd op onze website en/of applicatie, worden uw persoonsgegevens nog 3 jaar lang bewaard. Na deze periode worden uw persoonsgegevens verwijderd.

Onverminderd het bovenstaande, kunnen wij uw persoonsgegevens bewaren wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

7. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen en om het verlies, het misbruik of de wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen.

U moet ervoor zorgen dat uw wachtwoord niet kan worden geraden, of het nu door een persoon of een computerprogramma is. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website/applicatie en wij zullen u niet om uw wachtwoord vragen (behalve wanneer u inlogt op onze platform).

8. Wijzigingen

Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te publiceren. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als de wet verandert, of als wij dingen veranderen op een manier die de bescherming van persoonsgegevens beïnvloedt. Wij adviseren u deze pagina af en toe te controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen in deze privacy-verklaring. Wij zullen u op de hoogte stellen van belangrijke wijzigingen in deze privacy-verklaring via e-mail.

9. Uw rechten

Sommige rechten zijn complex en niet alle details zijn hier opgenomen. Lees daarom de relevante bepalingen en richtlijnen van toezichthoudende autoriteiten voor een volledige uitleg van deze rechten.

Uw belangrijkste rechten op grond van de AVG zijn:

A. het recht op inzage;

B. het recht op correctie;

C. het recht om te wissen (vergetelheid);

D. het recht om de verwerking te beperken;

E. het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;

F. het recht op gegevensportabiliteit;

G. het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, en

H. het recht om uw toestemming in te trekken.

U kunt uw rechten uitoefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens door middel van een schriftelijke kennisgeving aan ons. Zie hoofdstuk 2 voor de contactgegevens.

Wij zullen op uw verzoek reageren binnen een maand na ontvangst van uw verzoek. Normaal gesproken streven wij ernaar om binnen die tijd een volledig antwoord te geven. In sommige gevallen, vooral als uw verzoek complexer is, kan er echter meer tijd nodig zijn, tot een maximum van drie maanden vanaf de datum waarop wij uw verzoek ontvangen. U wordt volledig op de hoogte gehouden van de voortgang.

9.1. Het recht op inzage

U hebt het recht om te bevestigen of wij uw persoonsgegevens al dan niet verwerken en, waar wij dat doen, toegang te krijgen tot de persoonsgegevens, samen met bepaalde aanvullende informatie. Deze aanvullende informatie omvat gegevens over het doel van de verwerking, de betreffende categorieën van persoonsgegevens en de ontvangers van de persoonsgegevens. Op voorwaarde dat de rechten en vrijheden van anderen niet worden aangetast, zullen wij u een kopie van uw persoonsgegevens verstrekken. De eerste kopie wordt gratis verstrekt, maar extra kopieën kunnen tegen een redelijke vergoeding worden verstrekt.

9.2. Het recht op correctie

U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens over u te laten corrigeren en, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, om onvolledige persoonsgegevens over u te laten invullen.

9.3. Het recht om te wissen (vergetelheid)

In sommige gevallen heeft u het recht om uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te laten wissen. Deze omstandigheden omvatten: de persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt; u trekt uw toestemming voor een verwerking op basis van toestemming in; u maakt bezwaar tegen de verwerking volgens bepaalde regels van het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming; de verwerking is voor direct marketing doeleinden; en de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt. Er zijn echter uitsluitingen van het recht om gegevens te wissen. De algemene uitsluitingen zijn onder meer waar verwerking noodzakelijk is: voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie; voor de naleving van een wettelijke verplichting; of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

9.4. Het recht om de verwerking te beperken

In sommige gevallen heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Deze omstandigheden zijn: u betwist de juistheid van de persoonsgegevens; de verwerking is onwettig, maar u verzet zich tegen het wissen; wij hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor onze verwerking, maar u hebt persoonsgegevens nodig voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen; en u hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar. Indien de verwerking op deze basis is beperkt, kunnen wij uw persoonsgegevens verder opslaan. Wij zullen deze echter alleen op andere wijze verwerken: met uw toestemming; voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of om redenen van groot openbaar belang.

9.5. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, maar alleen voor zover de rechtsgrond voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor de doeleinden van de gerechtvaardigde belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd. Indien u een dergelijk bezwaar maakt, zullen wij de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of dat de verwerking bedoeld is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden (inclusief profilering voor direct marketing doeleinden). Indien u hiertegen bezwaar maakt, zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel staken.

Verder heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd om redenen van openbaar belang.

9.6. Het recht op gegevensportabiliteit

Voor zover de rechtsgrond voor onze verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op:

(a) toestemming; of

(b) dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek maatregelen te nemen voordat u een overeenkomst sluit, en deze verwerking wordt geautomatiseerd uitgevoerd, hebt u het recht om uw persoonsgegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. Dit recht is echter niet van toepassing wanneer dit de rechten en vrijheden van anderen in het gedrang zou brengen.

9.7. Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming (AVG), hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming. In België is de toezichthoudende autoriteit de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Contactgegevens GBA

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

contact@apd-gba.be

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

9.8. Het recht om uw toestemming in te trekken

Voor zover de wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonsgegevens de toestemming is, heeft u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de herroeping.

10. Actualisering van uw persoonsgegevens

Laat het ons weten als de persoonsgegevens die wij over u hebben, moet worden gecorrigeerd of bijgewerkt.