Gebruiksvoorwaarden

Achtergrond

Deze gebruiksvoorwaarden, samen met alle andere documenten waarnaar hierin wordt verwezen, beschrijven de voorwaarden waaronder u de applicatie van de Fietsersbond (hierna: “de app”) kunt gebruiken. Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt. Uw toestemming om deze gebruiksvoorwaarden na te leven en eraan gebonden te zijn, wordt geacht te geschieden bij uw eerste gebruik van de app en u zult deze gebruiksvoorwaarden moeten lezen en aanvaarden wanneer u zich aanmeldt voor een account. Als u niet akkoord gaat met uw gebondenheid aan deze gebruiksvoorwaarden, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van app.

1. Definitie en interpretatie

1.1. In deze gebruiksvoorwaarden, hebben de volgende uitdrukkingen de volgende betekenis, tenzij de context anders vereist:

“Account”:

betekent een account dat vereist is voor een gebruiker om toegang te krijgen tot en/of gebruik te maken van de app, zoals beschreven in artikel 4;

“Inhoud”:

betekent alle tekst, afbeeldingen, audio, video, scripts, code, software, databases en alle andere vormen van informatie die kan worden opgeslagen op een computer die op de app verschijnt of er deel van uitmaakt;

“Gebruiker”:

betekent een gebruiker van de app;

“Gebruikersinhoud”:

betekent alle inhoud die door gebruikers op de app wordt ingediend, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle persoonsgegevens van de gebruiker die vereist zijn voor de aanmaak van een account, alle locatiegegevens die worden geregistreerd door gebruik van de app, foto’s, etc.; en

“Wij/ons/onze”:

betekent Fietsersbond, een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) geregistreerd in België onder het nummer BE0455.348.880, met als maatschappelijke zetel Oude Graanmarkt 63, 1000 te Brussel.

2. Informatie over ons

2.1 De app is eigendom van en wordt geëxploiteerd door de Fietsersbond, een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) geregistreerd in België onder het BTW nummer BE0455.348.880, met maatschappelijke zetel Oude Graanmarkt 63, 1000 te Brussel.

3. Toegang tot de app

3.1. De toegang to de app is kosteloos.

3.2 Het is uw verantwoordelijkheid om alle noodzakelijke regelingen te treffen om toegang te krijgen tot de app.

3.3 De toegang tot de app wordt verstrekt “zoals deze bestaat” en op een wijze “zoals beschikbaar”. Wij kunnen de app (of een deel ervan) te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen, opschorten of beëindigen. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u indien de app (of een deel ervan) op enig moment en voor enige periode niet beschikbaar is.

3.4 Het gebruik van de app kan enkel mits toegang tot het internet (via wifi of mobiele data). De kosten voor internetverbruik tijdens uw gebruik van de app zijn volledig voor uw rekening.

4. Account

4.1 Om toegang te krijgen tot de app is een account nodig.

4.2 Bij het aanmaken van een account moet de informatie die u verstrekt nauwkeurig en volledig zijn. Indien uw informatie op een later tijdstip verandert, is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw account up-to-date wordt gehouden.

4.3 Wij raden u aan een sterk wachtwoord voor uw account te kiezen, bestaande uit een combinatie van kleine letters en hoofdletters, cijfers en symbolen. Het is uw verantwoordelijkheid om uw wachtwoord veilig te bewaren. U mag uw account met niemand anders delen. Als u denkt dat uw account zonder uw toestemming wordt gebruikt, neem dan onmiddellijk contact met ons op via info@fietsersbond.be. Wij zijn niet aansprakelijk voor onbevoegd gebruik van uw account.

4.4 U mag geen gebruik maken van het account van iemand anders.

4.5 Alle persoonlijke informatie die in uw account wordt verstrekt, zal worden verzameld, gebruikt en bewaard in overeenstemming met uw rechten en onze verplichtingen onder het toepasselijke recht.

4.6 Als u uw account wilt afsluiten, kunt u dit te allen tijde doen. Het afsluiten van uw account zal resulteren in het verwijderen van uw persoonsgegevens. Uw geregistreerde meldingen zullen bewaard blijven.

4.7 U verbindt zich ertoe de app niet te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder toestemming van ons.

5. Intellectuele eigendomsrechten

5.1 De inhoud van de app behoort toe of zijn in licentie gegeven aan de Fietsersbond, tenzij specifiek anders bepaald wordt. De meldingen die u doet met de app, de info die u daarbij meegeeft behoren toe aan de Fietsersbond. Bij het insturen van foto’s geeft u ons de licentie om deze te gebruiken. De Fietsersbond, zijn partners en verwerkers mogen deze foto’s gebruiken voor zover ze niet in overtreding zijn met de AVG. De inhoud van de app wordt beschermd door de intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, het auteursrecht. Alle inhoud (met inbegrip van de gebruikersinhoud) wordt beschermd door de toepasselijke Belgische wetgeving inzake intellectuele eigendom.

5.2 U mag geen inhoud van de app reproduceren, kopiëren, distribueren, verkopen, verkopen, verhuren, in sublicentie geven, opslaan of op enige andere wijze hergebruiken, tenzij u daarvoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons hebt gekregen.

5.3 U mag:

5.3.1 Uzelf registreren op de app en de app gebruiken;

5.3.2 De app (of een deel ervan) downloaden voor caching;

5.3.3 Eén kopie van een of meer pagina’s van de app afdrukken;

5.3.4 Pagina’s van de app opslaan voor latere en/of offline weergave.

5.4 Onze status als de eigenaar en auteur van de inhoud op de app (of die van geïdentificeerde licentiegevers, al naar gelang het geval) moet altijd worden erkend.

5.5 U mag geen inhoud die is opgeslagen of gedownload van de app voor commerciële doeleinden gebruiken zonder eerst een licentie van ons (of onze licentiegevers, al naar gelang het geval) te hebben verkregen om dit te doen. Dit verbiedt niet de normale toegang tot, het bekijken en het gebruik van de app voor algemene informatiedoeleinden, of dit nu door zakelijke gebruikers of consumenten gebeurt.

6. Gebruikersinhoud

6.1 Gebruikersinhoud op de app omvat (maar is niet noodzakelijkerwijs beperkt tot) alle persoonsgegevens van de gebruiker die vereist zijn voor de aanmaak van een account, alle meldingen van problemen voor fietsers onderweg, alle locatiegegevens die worden geregistreerd door gebruik van de app, foto’s die u toegevoegd hebt, etc.

6.2 Een account is vereist als u gebruikersinhoud wilt indienen. Zie artikel 4 voor meer informatie.

6.3 U gaat ermee akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent voor uw gebruikersinhoud. In het bijzonder gaat u ermee akkoord, verklaart en garandeert u dat u het recht heeft om de gebruikersinhoud in te dienen en dat al deze gebruikersinhoud in overeenstemming is met ons beleid voor acceptabel gebruik, zoals hieronder in artikel 12 wordt beschreven.

6.4 U gaat ermee akkoord dat u aansprakelijk bent jegens ons en ons zult vrijwaren, voor zover dit wettelijk is toegestaan, voor elke schending van de garanties die u onder deze gebruiksvoorwaarden geeft. U bent verantwoordelijk voor enig verlies of schade die wij lijden als gevolg van een dergelijke schending.

6.5 U (of uw licentiegevers, indien van toepassing) behoudt de eigendom van uw gebruikersinhoud en alle intellectuele eigendomsrechten die daarin bestaan. Wanneer u gebruikersinhoud indient (waaronder foto’s), verleent u ons, net als onze partners en verwerkers, een onvoorwaardelijke, niet-exclusieve, volledig overdraagbare, royalty-vrije, eeuwigdurende, wereldwijde licentie om uw gebruikersinhoud te gebruiken, op te slaan, te archiveren, te publiceren, te verzenden, aan te passen, te bewerken, te reproduceren, te distribueren, er afgeleide werken van te maken, weer te geven, uit te voeren en in sublicentie te geven met het oog op het gebruik en de promotie van de app en onze diensten. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om andere gebruikers het recht te verlenen om uw gebruikersinhoud te zien.

6.6 Als u gebruikersinhoud van de app wenst te verwijderen, zal de gebruikersinhoud in kwestie op uw eerste verzoek worden verwijderd. Houd er echter rekening mee dat caching of verwijzingen naar uw Gebruikersinhoud niet onmiddellijk onbeschikbaar kunnen worden gemaakt (of in het geheel niet onbeschikbaar kunnen worden gemaakt wanneer ze buiten onze redelijke controle vallen).

6.7 Wij kunnen gebruikersinhoud van de app weigeren, herindelen of verwijderen van de app indien deze, naar onze uitsluitende mening, in strijd is met ons beleid voor acceptabel gebruik, of indien wij een klacht van een derde partij ontvangen en bepalen dat de gebruikersinhoud in kwestie als gevolg daarvan moet worden verwijderd.
6.8 U verbindt zich ertoe om content toe te voegen die waarheidsgetrouw is en enkel met als reden om correcte meldingen te doen van verkeerssituaties die zich in de werkelijkheid voordoen.

6.9 U verbindt zich ertoe enkel content te melden die relevant is voor iedereen, d.w.z. op het openbare domein.

7. Links naar de app

7.1 U mag een link naar de app plaatsen op voorwaarde dat:

• u dit op een eerlijke en legale manier doet;

• u dit niet doet op een manier die suggereert dat er enige vorm van associatie, bekrachtiging of goedkeuring van onze kant bestaat, indien deze niet bestaat;

• u geen logo’s of handelsmerken gebruikt die op de app worden weergegeven zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming; en

• u dit niet doet op een manier die berekend is om onze reputatie te schaden of er oneerlijk voordeel uit te halen.

8. Vermelding van info, advertenties en links naar sites van derden

8.1 Wij kunnen logo’s, info en advertenties van derden publiceren op de app.

8.2 Links naar andere sites kunnen worden opgenomen op de app. Tenzij uitdrukkelijk vermeld, vallen deze sites niet onder onze controle. Wij aanvaarden noch de verantwoordelijkheid noch de aansprakelijkheid voor de inhoud van sites en advertenties van derden. De opname van een link naar een andere site of advertentie op de app is slechts ter informatie en impliceert geen enkele goedkeuring van de sites zelf, van degenen die deze beheren of hun producten/diensten.

9. Onze aansprakelijkheid

9.1 Het gebruik van de app gebeurt op eigen risico. Verkeersregels, verkeersborden en officiële verkeersinfo van de wegbeheerder, ordehandhavers en hulpdiensten dienen te allen tijde gerespecteerd te worden en zijn richtinggevend t.o.v. meldingen via de app. In de mate dat dit toegelaten is, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade en gevolgschade. Tenzij uitgesloten door dwingend recht, zijn wij alleen aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het niet naleven van onze verplichtingen, indien en voor zover deze schade wordt veroorzaakt door onze opzettelijke en ernstige fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor andere fouten.

9.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor foutieve, onvolledige of achterhaalde meldingen via de app.

9.3 Gebruikt u de app om incidenten voor fietsers te melden of te raadplegen, dan aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor:

 • inbreuken op de privacy.
 • een onveilige situatie die ontstaat door het gebruik van de app.
 • het niet respecteren van verkeersregels of veiligheidsvoorschriften bij het gebruik van de app.
 • ongevallen op de weg of schade veroorzaakt door het uitvoeren of raadplegen van een melding met de app. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid en veiligheid van de meldingen. De gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk voor het naleven van de verkeersregels en zijn veiligheid en die van andere personen bij het gebruik van de app. Doe geen meldingen als u fietst, maar stap altijd eerst af van de fietst en zoek een veilige plaats op die niemand hindert of in gevaar brengt voor u de melding doet en verstuurt.
 • klachten of schade die berokkend wordt omwille van het maken en versturen van foto’s met de app. Wij geven u daarom een sterk advies om:
 1. geen foto’s te nemen en te versturen die personen herkenbaar afbeelden.
 2. geen foto’s te nemen van minderjarigen.
 3. geen foto’s te nemen van personen in gevoelige, compromitterende of gevaarlijke situaties.
 4. geen foto’s te nemen van personen die slachtoffer of mogelijk veroorzaker zijn van ongevallen.
 5. geen foto’s te nemen van gevoelige of beveiligde locaties en sites.
 6. geen foto’s te nemen als u zich in een situatie bevindt die uw veiligheid in gevaar brengt.
 7. geen foto’s te nemen van ordehandhavers of hulpdiensten.
 8. geen foto’s te nemen als personen hier (later) bezwaar tegen zouden kunnen maken.
 9. geen foto’s te nemen waarop enkel privé-domein te zien is.
 10. geen foto’s te nemen van nummerplaten, tenzij u de nummerplaat onleesbaar maakt voor u de foto verzendt.
 • verlies van winst, verkoop, zaken of inkomsten;
 • verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie;
 • verlies van verwachte besparingen of bedrijfsonderbreking.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als u omwille van het nemen van een foto schade toebrengt aan derden of u hiermee rechtsvervolging veroorzaakt. We aanvaarden geen aansprakelijkheid als het nemen van een foto of het melden van een probleem ongewenste reacties of schade oplevert waarvan u mogelijk nadeel ondervindt.

9.4 Wij nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de app vrij is van virussen en andere malware. Echter, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade als gevolg van een virus of andere malware, een gedistribueerde denial-of-service-aanval, of ander schadelijk materiaal of gebeurtenis die een negatief effect kan hebben op uw hardware, software, gegevens of ander materiaal dat zich voordoet als gevolg van uw gebruik van de app (met inbegrip van het downloaden van de inhoud van de app) of enige andere site waarnaar wordt verwezen op de app.

9.5 Wij aanvaarden noch de verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid die voortvloeit uit enige verstoring of niet-beschikbaarheid van de app als gevolg van externe oorzaken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, storingen in ISP-apparatuur, storingen in host-apparatuur, storingen in communicatienetwerken, natuurverschijnselen, oorlogshandelingen of wettelijke beperkingen en censuur.

9.6 Niets in deze gebruiksvoorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt onze aansprakelijkheid voor fraude of bedrog, voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid, of voor enige andere vorm van aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door de wet.

10. Virussen, malware en beveiliging

10.1 Wij nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de app veilig en vrij van virussen en andere malware is.

10.2 U bent zelf verantwoordelijk voor het beschermen van uw hardware, software, gegevens en ander materiaal tegen virussen, malware en andere risico’s voor de internetveiligheid.

10.3 U mag niet opzettelijk virussen of andere malware introduceren, of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is voor of via de app.

10.4 U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot enig deel van de app, de server waarop de app is opgeslagen, of enige andere server, computer of database die verbonden is met de app.

10.5 U mag de app niet aanvallen door middel van een denial of service-aanval, een gedistribueerde denial of service-aanval, of op enige andere wijze.

10.6 Door het overtreden van de bepalingen van de sub-Clausules 10.3 tot 10.5 kan u een strafbaar feit plegen onder het Strafwetboek. Dergelijke overtredingen zullen worden gemeld aan de relevante wetshandhavingsinstanties en wij zullen volledig samenwerken met deze instanties door uw identiteit aan hen bekend te maken. Uw recht om de app te gebruiken zal onmiddellijk worden beëindigd in het geval van een dergelijke schending.

11. Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik

11.1 U mag de app alleen gebruiken op een wijze die rechtmatig is en die voldoet aan de bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden. In het bijzonder:

 • u moet ervoor zorgen dat u zich volledig houdt aan alle lokale, nationale of internationale wetten en/of voorschriften;
 • u mag de app op geen enkele wijze, of voor enig doel, gebruiken dat onwettig of frauduleus is;
 • u mag de app niet gebruiken om bewust gegevens te verzenden, te uploaden of op enige andere wijze gegevens te verzenden die enige vorm van virus of andere malware bevatten, of enige andere code die is ontworpen om een negatief effect te hebben op computerhardware, software of gegevens van welke aard dan ook; en
 • u mag de app op geen enkele wijze, of voor enig doel, gebruiken dat bedoeld is om een persoon of personen op enigerlei wijze te schaden.

11.2 Indien u gebruikersinhoud invult op de app (of op een andere manier communiceert door gebruik te maken van de app), moet u er op toezien dat deze gebruikersinhoud niet:

 • seksueel expliciet is;
 • obsceen, opzettelijk beledigend, haatdragend of anderszins opruiend is;
 • geweld bevordert;
 • enige vorm van onwettige activiteit bevordert of assisteert;
 • discrimineert, of op enigerlei wijze lasterlijk voor een persoon, groep of klasse van personen, ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd is;
 • bedoeld is om een andere persoon te bedreigen, lastig te vallen, lastig te vallen, te irriteren, te verontrusten, te verontrusten of in verlegenheid te brengen;
 • berekend is of kan anderszins misleidend zijn;
 • bedoeld is of anderszins het recht op privacy van een ander persoon te schenden (of dreigt te schenden) of op andere wijze gebruik maakt van zijn of haar persoonsgegevens op een manier waar u geen recht op heeft;
 • inhoudt dat u zich op misleidende wijze voordoet als een persoon of op een andere manier een verkeerde voorstelling geeft van uw identiteit of affiliatie op een manier die is berekend om te misleiden (duidelijke parodieën vallen niet onder deze definitie, op voorwaarde dat ze niet onder een van de andere bepalingen van deze sub-clausule 11.2 vallen);
 • elke vorm van verbondenheid met ons waar deze niet bestaat, impliceert;
 • enige inbreuk maakt op, of meewerkt aan de inbreuk op, de intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, octrooien, handelsmerken en databaserechten) van een andere partij; of
 • in strijd is met enige wettelijke verplichting jegens een derde, waaronder, maar niet beperkt tot, contractuele verplichtingen en vertrouwensplichten.
 • de privacy of integriteit schendt van personen die afgebeeld worden met een verstuurde foto.

11.4 Indien u de app gebruikt dient u dit te doen naar eer en geweten, zonder misleidende bedoelingen, zonder de bedoeling om foutieve informatie te bezorgen en zonder de bedoeling om anderen in diskrediet te brengen.

11.3 Wij behouden ons het recht voor om uw toegang tot de app op te schorten of te beëindigen indien u de bepalingen van de clausule 11 of een van de andere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden wezenlijk schendt. In het bijzonder kunnen wij een of meer van de volgende acties ondernemen:

 • uw account en/of uw recht op toegang tot de app tijdelijk of permanent opschorten;
 • door u ingediende gebruikersinhoud die in strijd is met dit Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik verwijderen;
 • u een schriftelijke waarschuwing geven;
 • gerechtelijke stappen tegen u ondernemen voor terugbetaling van alle relevante kosten op basis van een schadeloosstelling als gevolg van uw overtreding;
 • verdere juridische stappen tegen u ondernemen, indien van toepassing;
 • dergelijke informatie bekendmaken aan de wetshandhavingsinstanties, indien vereist of indien wij dit redelijkerwijs noodzakelijk achten; en/of
 • alle andere handelingen die wij redelijkerwijs passend (en rechtmatig) achten.

11.4 Wij sluiten hierbij alle aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit handelingen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de hierboven uiteengezette handelingen) die wij kunnen ondernemen als reactie op inbreuken op deze gebruiksvoorwaarden.

12. Privacy

12.1 Het gebruik van de app is ook onderworpen aan ons privacybeleid.

13. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden

13.1 Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen. In dat geval worden de details van de wijzigingen bovenaan deze pagina gemarkeerd. Belangrijke wijzigingen worden aan u gecommuniceerd. Wij raden u aan om deze pagina van tijd tot tijd te controleren.

13.2 In geval van tegenstrijdigheid tussen de huidige versie van deze gebruiksvoorwaarden en een of meer eerdere versies van deze gebruiksvoorwaarden, hebben de huidige en geldende bepalingen voorrang, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

14. Contactgegevens

14.1 Om contact met ons op te nemen, kunt u een e-mail sturen naar info@fietsersbond.be.

15. Communicatie van ons

15.1 Als wij uw contactgegevens hebben (als u bijvoorbeeld een account heeft) kunnen wij u van tijd tot tijd belangrijke kennisgevingen per e-mail sturen. Dergelijke kennisgevingen kunnen betrekking hebben op zaken als, maar zijn niet beperkt tot, de functionaliteiten van de app, wijzigingen in de service, wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden, onze verkoopvoorwaarden en wijzigingen in uw account.

15.2 Als u toegestemd heeft met de ontvangst van direct e-mails met nieuwsberichten van de Fietsersbond kunnen wij u e-mails sturen met info over nieuws in de mobiliteitswereld, de fietsactualiteit, acties, campagnes, het lidmaatschap, het aanbod en de werking van de Fietersbond en advertenties. U kan uw toestemming hiervoor te allen tijde intrekken of (opnieuw) activeren.

15.3 Voor vragen of klachten over communicatie van ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, marketingmails), kunt u contact met ons opnemen via info@fietsersbond.be of via https://www.fietsersbond.be.

15.4 Alle persoonsgegevens die wij gebruiken, zullen worden verzameld, verwerkt en bewaard in overeenstemming met de bepalingen van EU-verordening 2016/679, ook wel ‘GDPR’ genoemd.

15.5 Voor volledige details over het verzamelen, verwerken, opslaan en bewaren van persoonlijke gegevens, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het doel of de doelen waarvoor de persoonlijke gegevens worden gebruikt, de wettelijke basis of de grondslagen voor het gebruik ervan, gegevens over uw rechten en de wijze waarop u deze kunt uitoefenen, en het delen van persoonlijke gegevens (indien van toepassing), verwijzen wij u naar onze privacy-verklaring.

16. Toepasselijk recht, geschillenbeslechting en bevoegdheid

16.1 Deze gebruiksvoorwaarden en de relatie tussen u en ons worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht.

16.2 Alle geschillen en vorderingen met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden, of de relatie tussen u en ons zullen onderworpen zijn aan de bevoegdheid van de rechtbanken te Brussel.

16.3 U kan een geschil over deze gebruiksvoorwaarden ook voor een onafhankelijk orgaan brengen. Meer informatie vindt u op: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.